Zum Wechseln des Bilds hier doppelklicken
** A200 bis A..*
!

A214_Feiern

!
Joker PK/ Feiern
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A265_Freunde

!
Joker Pk / Zeit für neue Freunde
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A257 Liebe Grüße

!
Joker PK/Liebe Grüße

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Frauen

A210_Musik

!

 Joker Pk-Q/ Wo bleibt die Musik?

Fragen

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A254_EinMann

!

Joker PK/ Ein Mann muss tun, was ..

Männer

Postkarte © Dieter Becher

A123_Suechtich

!
Joker PK/ Computersucht
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A205_Live

!
Joker Pk/ Live besser als im Internet
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A273_ZuHause

!
Joker Pk/ Zu Hause
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A200 GewordenSIE

!
Joker PK/ Was ist aus mir geworden? (Sie)
JOKER- Postkarte © Dieter Becher

A201 Geworden (ER)

!
JOKER-Pk /Was ist aus mir geworden?
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A206 Bauch

!
Joker PK/ Der Bauch ist rund
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A268 Geld

!
Joker PK/ Das Geld kommt!

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

 

A213_Zeigs

!

 Joker PK-Q / Zeig's mir!

Liebe

c Dieter Becher

A269 Unentschlossen

!
Joker PK/ Die Unentschlossenheit
JOKER- Postkarte © Dieter Becher

A212 Stress

!
Joker PK/ Weniger Stress
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A263

!
Joker PK/ Träum was Süßes!
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A211 Gruesse von unterwegs

!
Joker PK/ Grüsse von unterwegs
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A267 Vergnuehlich

!
Joker PK/ Vergnügliche Zusammenkunft
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A251 Ohne Auto

!
Joker PK/Ohne Auto
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A255_Liebe

!
Joker PK/ Liebe, Liebe..
JOKER-Postkarte © Dieter Becher